PÅVERKA

Skulle du vilja välja vem som producerar tjänsterna i anknytning till ditt välmående? Mer än 70 procent av finländarna vill.

Social- och hälsovårdsreformen överför anordnandet av social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna från kommuner till de nya välfärdsområdena 2023. Makten i välfärdsområdena tillhör fullmäktigeledamöter, som väljs i välfärdsområdesvalet i januari 2022. Social- och hälsovårdstjänsterna kostar cirka 21 miljarder euro årligen. Det är fullmäktigeledamöterna som bestämmer hur skattemedlen används och hur mycket tjänster det köps av företag.

Vi vill att företagarnas röst hörs i besluten. Det behövs företag för att högklassiga välfärdstjänster även framöver ska kunna erbjudas i Finland. Också medborgarna uppskattar valfrihet och önskar att få tjänster som produceras av företag.

Vem tänker du rösta på? Företagarna i Finlands områdesvalsprogram Bättre vård (på finska) sammanfattar våra viktigaste mål.

LÖSNINGAR

Vi ska bjuda företagen med och förbereda välfärdsområdena och planera deras servicestrategier. Vi ska ta i bruk en multiproducentmodell så att också företag får en betydande roll som serviceproducenter. Multiproducentmodellen betyder att såväl den offentliga och den privata sektorn som organisationer producerar och erbjuder tjänster.

De nya välfärdsområdena får inte leda till att social- och hälsovårdsutgifterna växer. Vi ska se till att offentliga finanser är hållbara. För varje välfärdsområde ska fastställas klara och kostnadseffektiva utgiftsramar. Verksamheten ska bedrivas inom budgetramen, och alla är ansvariga för detta.

Vi ska ta i bruk en gemensam, transparent kostandsberäkningsmodell för att det ska vara möjligt att jämföra offentliga och privata producenters tjänster enligt samma kriterier. Detta gör det möjligt att i varje enskild situation välja de bästa tjänsterna, vare sig de produceras av en offentlig eller av en privat aktör.

Vi ska ta små företag inom social- och hälsovårdsbranschen med och erbjuda finländarna hälsa och tjänster. Offentliga upphandlingar ska uppledas i ändamålsenliga helheter och konkurrensutsättandet ska ordnas så att även mikro- och SME-företag har en äkta möjlighet att klara sig.

Vi ska öka andelen tjänster som produceras av företag och antalet serviceproducenter i välfärdsområdena. Vi ska ta servicesedlar och köptjänster i brett bruk. Vi ska låta människorna välja den serviceproducent som bäst passar dem och ge företag en möjlighet att erbjuda sitt kunnande.

Vi ska skapa förutsättningar för rättvis konkurrens mellan serviceproducenter. Vi ska fastställa värdet på en servicesedel så att en privat företagare kan med sedeln producera tjänsten på ett lönsamt sätt. Vi ska se till att värdet på servicesedeln också är rimligt för klienten.

Multiproducentmodellen ökar konkurrensen, uppmuntrar till innovationer och nya idéer. Tack vare den erbjuds det i Finland även framöver högklassiga tjänster på ett kostnadseffektivt sätt.

FAKTA

Varför är områdesvalet viktigt för företagare?

  • Cirka 21 miljarder euro används årligen inom social- och hälsovårdssektorn.
  • I branschen arbetar 400 000 yrkesmänniskor, 88 000 av dessa i den privata sektorn.
  • Det finns cirka 18 200 företag i social- och hälsovårdssektorn. Fyra av fem har högst fyra anställda.
  • Under kommande år behövs det mer än 200 000 nya anställda till branschen.
  • Välfärdsområdena är betydande anskaffare av köpta tjänster.