Yrittäjyys on monipuolistunut 2000-luvun aikana ja nykyään yhä useampi tekee ainakin osan työurastaan yrittäjänä. Välillä työskennellään työntekijänä ja välillä taas yrittäjänä. Osa puolestaan toimii yrittäjänä palkkatyön ohessa. Yrittäjän toimeentulo on välillä hyvin vaihtelevaa, eikä se ole itsestäänselvyys. Siksi on perusteltua, että yrittäjällä on enemmän vapauksia sosiaaliturvansa järjestämisessä kuin työsuhteisella, jolle palkka on työsopimuksella turvattu. Jotta Suomessa voitaisiin ylläpitää nykyinen hyvinvoinnin taso, on lisättävä myös työn tarjontaa ja kysyntää. Koko sosiaaliturvajärjestelmämme tarvitseekin uudistuksia.

Yrittäjien ratkaisut yrittäjän sosiaaliturvaan:

 • Yhdistetään yrittäjän ja palkansaajan työssäoloehdot siten, että työnteon tavoista voi kerryttää yhdessä turvaa.
 • Yhdenmukaistetaan yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehto muiden työntekijöiden työssäoloehdon kanssa.
 • Työttömyysturvalain yrittäjämääritelmä muutetaan vastaamaan yrittäjän eläkelakia.
 • Vanhempien toimeentulo perhevapaiden ajalta tulee turvata verovaroin rahoitetulla päivärahalla, ei sairausvakuutusjärjestelmästä, jonka rahoituksesta työnantajakollektiivi vastaa merkittävästi.
 • Poistetaan työnantajan sosiaaliturvamaksu yrittäjän itselleen maksamista palkoista.
 • Asumistuen arvioinnin perusteeksi otetaan yrittäjän todelliset tulot.
 • Yrittäjäopiskelijan osoittaessa, että elinkeinotoiminnan tulot on saatu opintojen ulkopuolella, ei näitä tuloja tulee ottaa huomioon opintotuen tarveharkinnassa.
 • Luovutaan yrittäjien aikuiskoulutustuessa yrittäjätulojen aleneman tarkastelusta. Tämän sijaan siirretään painopiste yrittäjän suorittamien opintojen päätoimisuuden tarkasteluun siten, että päätoimisuuden raja nostetaan neljään opintopisteeseen tukikuukaudessa (nyt kolme opintopistettä tukikuukaudessa).
 • Poistetaan eläkkeen kertyminen vuorotteluvapaan ja ansiosidonnaisen päivärahan ajalta.
 • YEL-järjestelmä uudistetaan tavoitteena yrittäjän sosiaaliturvan ja YEL-järjestelmää kohtaan kokeman luottamuksen parantaminen sekä joustavuuden ja yrittäjän vapauden lisääminen.
 • Yrittäjän eläkelain mukaisen pakollisen vakuuttamisen alaraja tulee nostaa nykyiseltä tasolta vähintään yrittäjän ansiosidonnaisen työttömyysturvan alarajalle. Vakuuttamisvelvollisuuden täyttymisen pitää perustua yrittäjän työpanoksen arviointiin. Rajan yläpuolella yrittäjän vapautta valita turvansa taso tulee lisätä.
 • Työtulo pitää muuttaa vuositulosta kuukausituloksi, jotta se olisi yrittäjälle selkeä.
 • Alle neljä kuukautta kestävän yritystoiminnan vakuuttaminen pitää sallia.