Avoin työpaikka ilman tekijä on kuin Tesla ilman töpseliä

Työpaikoilla on kaikki edellytykset paikalliseen sopimiseen

Pienissä yrityksissä luottamuksellisuus, avoimuus ja tasapuolinen kohtelu toteutuvat parhaiten. Tämän vahvistaa muun muassa vuosittain työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometri.

Työmarkkinamme ovat silti jäykät ja työllistämisen kynnys on edelleen liian korkealla. Siksi Suomessa tarvitaan viimein rohkeutta ja ratkaisua luopua vuosikymmeniä vanhoista työmarkkinarakenteista.

Nykyiset sääntelyrakenteet ovat syntyneet 1970-luvulla erilaisessa yhteiskunnassa.

Esimerkiksi lainsäädännössä olevat sopimisen kiellot estävät sopimista erityisesti järjestäytymättömissä yrityksissä, jotka noudattavat työehtosopimusta yleissitovuuden perusteella tai jotka toimivat aloilla, joilla ei ole työehtosopimusta. Tällaisia työnantajia on yli 80 prosenttia työnantajayrityksistä ja määrä on kasvussa.

On ristiriitaista, että lainsäätäjä rajoittaa juuri niiden työpaikkojen sopimismahdollisuutta, joissa edellytykset sopimiselle ovat otollisimmat. Työolobarometrin mukaan
työpaikoilla pystytään käsittelemään ristiriitoja sitä paremmin, mitä pienemmästä yrityksestä on kyse. Myös työntekijöiden tasapuolisen kohtelun kokemus on yleisintä pienillä työpaikoilla.

Yrittäjät esittää seuraavia muutoksia:

• Sopiminen työpaikoilla pitää olla mahdollista kaikissa yrityksissä, myös sellaisissa, jotka eivät ole työehtosopimuksen piirissä.
• Nykyisin toisin sopiminen on yleensä mahdollista vain valtakunnallisella työehtosopimuksella. Rajaus pitää muuttaa siten, että myös yrityskohtaisesti voidaan sopia toisin. Tällöin sopijaosapuolina olisivat työnantaja ja työntekijät tai heidän valitsemansa
edustaja.
• On mahdollistettava se, että työpaikan osapuolet voivat kaikissa yrityksissä halutessaan sopia myös työehtosopimuksesta poikkeavista palkkaus- ja työaikajärjestelyistä.
• On poistettava kaikki laissa olevat järjestäytymättömiä, yleissitovaa työehtosopimusta noudattavia yrityksiä koskevat sopimisen kiellot.
• On varmistettava, että paikallinen sopiminen on mahdollista yrityksissä riippumatta siitä, kuuluuko yritys työnantajaliittoon, tai millainen työntekijöiden edustusjärjestelmä yrityksessä on. Sopimisen on siten oltava mahdollista myös yrityksissä, joissa ei
ole luottamusmiestä.